ΑΥΤΟΝΟΜΩ – Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών

H Πράξη ΑΥΤΟΝΟΜΩ εντάσσεται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας – Κύπρου – Intereg και συνεισφέρει στην επίτευξη των κοινών στρατηγικών στόχων των δύο χωρών για μείωση κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, μέσω των βέλτιστων πρακτικών που υιοθετεί για τη δημιουργία Πρότυπων Πράσινων Ευφυών Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης στην κάθε επιλέξιμη περιοχή.

H Πράξη ΑΥΤΟΝΟΜΩ ακολουθεί μία κοινή στρατηγική μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Δηλαδή, εφαρμόζει κρίσιμες παρεμβάσεις στα πλαίσια των πιλοτικών δράσεων του και στις δύο χώρες της επιλέξιμης περιοχής εξ ίσου. Προτείνεται η δημιουργία Προτύπων Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης εντός επιλέξιμης περιοχής, που θα μετατραπούν σε Ευφυή με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού, και σε Πράσινα, εφ’όσον πράσινα χαρακτηριστικά θα ληφθούν υπ’όψιν για την προμήθεια των προϊόντων για τις πιλοτικές δράσεις. Τα επιλεγέντα κτήρια είναι ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, στα οποία το έργο επιδιώκει να α) μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση, β) βελτιστοποιήσει την διαχείριση πόρων, και γ) ενισχύσει την βιώσιμη κινητικότητα, με δημιουργία σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Η ενεργειακή αναβάθμιση στα δύο κτήρια αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υφιστάμενων δημοσίων κτηρίων με μηδενική κατανάλωση ενέργειας ως εφαλτήριο για την κατασκευή/λειτουργία/συντήρηση ενεργειακά πιο αποδοτικών δημόσιων κτηρίων στην επιλέξιμη περιοχή. Η προσθήκη πράσινων χαρακτηριστικών σε κάθε δραστηριότητα των κτηρίων (π.χ. προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών για ενεργειακή αναβάθμιση), τονίζει την οικολογική συνείδηση, πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας. Η τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού για μέτρηση/παρακολούθηση ενεργειακής κατάστασης των κτηρίων θα ικανοποιήσει την ανάγκη απομακρυσμένου ελέγχου και θα ενισχύσει την ευφυΐα των κτηρίων. Έτσι, τα δύο δημόσια κτήρια θα λειτουργήσουν ως ενεργειακά/τεχνολογικά υποδείγματα για τα υπόλοιπα δημόσια κτήρια στην επιλέξιμη περιοχή, αναδεικνύοντας την εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση ενέργειας, την οικολογική ευαισθησία και την τεχνολογική ευφυΐα ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά για τα κτήρια του μέλλοντος.

Το σύνολο της κοινωνίας θα ωφεληθεί εξ ίσου καθώς θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο από τα συμπεράσματα των ενεργειακών αναβαθμίσεων και θα γίνει διάδοση της παραχθείσας γνώσης. Τα σεμινάρια για επιμόρφωση χρηστών των δημόσιων κτηρίων (εργαζομένων/επισκεπτών) σε οικολογικά θέματα θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ενεργειακής εξοικονόμησης και εναλλακτικών πηγών ενέργειας κτηρίων.